Search

Follow:
Scopul nostru este ca împreuna cu dumneavoastră să clădim o echipă bazată pe încredere și performanță în diferite domenii de activitate producție, comerț, servicii …

Servicii profesionale de audit

Servicii profesionale de audit prestate conform standardelor internaţionale. Avem o experienţă de aproximativ 10 ani în domeniu.

Servicii profesionale de audit:
» Audit financiar
» Auditare situaţii financiare
» Auditare situaţii financiare consolidate
» Audit contabil
» Audit intern
» Audit public intern
» Audit extern
» Audit statutar
» Audit fiscal
» Audit fonduri europene
» Audit fonduri comunitare
» Audit fonduri structurale
» Audit fonduri naţionale

Audit profesionale de audit financiar:
Auditul financiar presupune examinarea situaţiilor financiare în mod profesionist şi exprimarea unei opinii independente, făcându-se referinţă la anumite criterii de calitate.

În ceea ce priveşte activitatea propriu-zisă de audit, aceasta presupune:
» întocmirea de rapoarte de audit anuale (raport în formă scurtă pentru Registrul Comerţului şi raportul în formă detaliată » scrisoare confidenţială), în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, acceptate de Camera Auditorilor Financiari din România;
» analiză comparativă a principalilor indicatori financiari ai societăţii;
» identificarea politicilor contabile cele mai adecvate;
» aprecierea auditului intern …

Audit profesionale de audit intern:
Auditul intern este activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor unei societăţi în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acesteia.

Acesta poate fi exercitat de către persoane din interiorul societăţii în cauză, dar se poate şi externaliza către o societate/persoana specializată şi recunocuta de către CAFR.

Obiectivele auditului intern sunt:
» de a verifica dacă activitatea organizaţiei este în conformitate cu politicile, programele şi managementul acestuia, conform prevederilor legale;
» de a evalua cât de adecvate sunt controalele financiare şi nefinanciare dispuse de conducerea entităţii economice, şi dacă acestea sunt aplicate şi în ce măsură, în scopul creşterii eficienţei activităţii organizaţiei;
» de a evalua cât de adecvate sunt informaţiile financiare şi nefinanciare furnizate conducerii entităţii economice, pentru cunoaşterea realităţilor din organizaţia respectivă;
» de a proteja elementele patrimoniale bilanţiere şi extrabilantiere ale organizaţiei şi de a identifica metodele de prevenire a fraudelor şi a pierderilor de orice fel.

Audit statutar:
Auditul statutar sau auditul legal presupune examinarea efectuată de un profesionist contabil competent şi independent asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare şi complete a poziţiei şi situaţiei financiare precum şi a performanţelor obţinute de aceasta.

Audit fiscal:
Auditul fiscal este necesar pentru:
» evaluarea reglementarilor prestabilite în vederea atingerii unui obiectiv dat ;
» evaluarea comparativă dintre situaţia reală şi reglementările prestabilite.

Conform ISO, auditul este “o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relativ la subiectul examinat satisfac dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt puse în operă într-un mod eficace şi apt în vederea atingerii obiectivelor”.

Audit fonduri europene:
Monitorizare şi verificare a fondurilor nerambursabile (europene, Phare, ISPE, Sapard, POS DRU, POS MEDIU, AM POSDRU, POR, POTCA, …).

Consultanță contabilă specializată

Servicii de consultanţă contabilă specializată

» Asistență privind legislaţia financiar-contabilă (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurări sociale, etc.)
» Impozitarea societăţilor comerciale
» Reţinere de impozite
» Consultanta şi analiza întocmirii situaţiilor financiare
» Analiza fluxurilor financiare şi a situaţiei cash-flow-ului
» Consultanta şi analiza privind contabilizare datoriilor şi creanţelor
» Consultanta şi analiza privind contabilizarea capitalurilor şi a imobilizărilor
» Consultanta şi analiza privind contabilizarea stocurilor
» Consultanta şi analiza privind contabilizarea trezoreriei
» Consultanta şi analiza privind contabilizarea veniturilor şi cheltuielilor
» Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale
» Asistentă în elaborarea documentelor necesare obţinerii creditelor pentru firme
Aceste servicii sunt gratuite pe toată perioada contractuală cu Birotec Serv.

Consultanţă fiscală specializată

În cadrul serviciilor de consultanță fiscală oferim informații privind:

» TVA şi impozit pe profit
» Impozite locale
» Taxe şi impozite aferente salarizării
» Actualizare la zi a legislaţiei în domeniul taxelor şi impozitelor

Servicii profesionale de contabilitate

Avem o experienţă de aproximativ 20 de ani în domeniul contabilităţii. La serviciile caracteristice contabilităţii se adăugă şi o informare periodică a managementului în privinţa anumitor oportunităţi financiare şi fiscale.

CONTABILITATE FINANCIARĂ

» întocmirea evidentei contabile, sintetică şi analitică, prin înregistrarea în ordine cronologică a documentelor primare;
» elaborarea balanţei de verificare lunară;
» întocmire registru-jurnal, registru-inventar, jurnale de TVA şi cartea mare;
» contabilitate de gestiune;
» întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare, trimestriale şi anuale privind impozitele şi taxele datorate;
» întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale;
» acordarea asistentei privind organizarea şi ţinerea contabilităţii, inclusive în cazul sistemelor informatice;
» elaborarea şi punerea în aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unităţii, a contabilităţii de gestiune, a controlului de gestiune şi controlului prin buget, în bază şi cu respectarea normelor legale;
» refacere evidenţe contabile;
» soluţii/sugestii de optimizare fiscală a societăţii;
» soluţii/sugestii de optimizare financiară a societăţii;
» soluţii/sugestii de optimizare a cash-flow-ului societăţii …

Consulanță în resurse umane și salarizare

RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE

» calculul impozitelor şi contribuţiilor datorate de salariaţi şi de angajator;
» întocmirea statelor de plată şi a ordinelor de plată a impozitelor şi contribuţiilor datorate;
» întocmirea şi depunerea declaraţiei privind obligaţiile pentru: bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, CAŞ, fondul de şomaj, fonduri speciale;
» întocmirea şi depunerea anuală a fiselor fiscale pentru angajaţi;
» înregistrarea şi depunerea contractelor de muncă, a actelor adiţionale şi a rezilierilor de contracte;
» înregistrarea şi completarea Registrului de evidentă a salariaţilor;
» consultanta privind întocmirea dosarelor de personal.

Pentru a solicita o ofertă de preţ vă rugăm să ne trimiteţi un email în care să specificaţi următoarele date ale companiei dumneavoastră:

» cod CAEN;
» mod impozitare: venit/ profit;
» statut TVA: plătitor/ neplătitor;
» frecventa declaraţii: lunar/ trimestrial;
» nr. de angajaţi;
» case de marcat;
» contracte leasing/ credit;
» nr. de facturi emise/ primite ( estimativ pe lună);
» nr. importuri;
» nr. achiziţii intracomunitare;
» nr. bănci.

Servicii conexe

Oferim de asemenea serviciile pentru:
» realizarea de revizuiri ale situaţiilor financiare
» consultanta pentru spete concrete ale clienţilor, sau expertize financiar-contabile
» întocmirea situaţiilor financiare în formate specifice/ speciale cerute de clienţi, diferite de variantele clasice/ locale de situaţii financiare
» calculul impozitelor şi taxelor datorate de client, în funcţie de conditile generale şi specificul activităţii; analiza variantelor privind optimizarea fiscal
» evaluări de active …

Back to Top